Forside
BBA info
ESCO
Arbejdsområder
BBA Medlemskab
Vedtægter
Bestyrelsen

Kontakt sekretariat
Sekretariatschef
Ulrich Bang
uba@danskerhverv.dk

Vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Brancheforeningen for Bygningsautomation. Foreningens hjemsted er København.

§ 2
Formål
Foreningen skal virke for fremme af medlemmernes fælles interesse i deres egenskab af producenter og leverandører af anlæg og systemer til bygningsautomation til det danske marked, herunder især:

 1. virke for sunde og formålstjenlige forretningsprincipper inden for branchen
 2.  fremme branchens interesser over for myndigheder og andre brancheorganisationer
 3. overvåge standardiseringssager
 4. arbejde for, at branchens kundeetik overholdes og udbredes.

§ 3
Medlemmer
Som medlemmer kan optages firmaer, der er etableret i Danmark, og som er producenter eller leverandører af anlæg og systemer til bygningsautomation.
Det er desuden en betingelse for medlemskab, at man samtidig er medlem af Det Danske Handelskammer, idet Brancheforeningen for Bygningsautomation er kollektivt indmeldt i Handelskammeret.

§ 4
Optagelse
Ansøgning om optagelse stiles til bestyrelsen, som ved stemmeenhed afgør, om optagelse kan finde sted.
Nægtelse af optagelse kan indbringes af vedkommende for en ordinær general¬forsamling, der endeligt afgør, om betingelserne for optagelse foreligger.

§ 5
Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse kan kun ske skriftligt ved anbefalet brev med mindst tre måneders varsel til udtrædelse ved regnskabsårets udgang.
Kontingentpligten og alle andre pligter bortfalder først ved den effektive udtrædelse.
Eksklusion af et medlem kan ske på forslag af bestyrelsen. Det medlem, der ønskes ekskluderet, har ikke stemmeret og betragtes som inhabil i sagen.
Som eksklusionsgrund betragtes ukollegial optræden og anvendelse af fremgangsmetoder, der i almindelighed må betragtes for ødelæggende for branchen og branchens medlemsvirksomheder samt nægtelse af at deltage i foreningens årlige omsætningsstatistik.
Når betingelserne for et medlems forbliven i foreningen efter bestyrelsens enstemmige skøn er bortfaldet, meddeles dette det pågældende medlem, som derefter betragtes som udmeldt. Vedkommende medlem kan dog, inden 14 dage ved anbefalet brev til bestyrelsen, indanke spørgsmålet for en generalforsamling, der skal afholdes senest én måned derefter. Kun såfremt denne generalforsamling med mindst to trediedeles majoritet godkender bestyrelsens afgørelse, står denne ved magt. Ved eksklusion bortfalder alle medlemsrettigheder og ethvert krav på andel i foreningens formue.
Såfremt et medlem standser sine betalinger, søger tvangsakkord eller frivillig akkord eller går konkurs, kan han ikke give møde eller afgive stemme ved medlemsmøder eller generalforsamlinger. Når det pågældende forhold ikke mere foreligger, afgør bestyrelsen, om medlemskabet skal kunne fortsætte eller skal bortfalde.

§ 6
Medlemsforpligtelser
Ethvert medlem skal drive sin virksomhed på en sådan måde, at den såvel fagligt som kollegialt er standen værdig.
Ethvert medlem er forpligtet til at underkaste sig foreningens til enhver tid gældende love og vedtagelser, truffet af generalforsamlingen, herunder navnlig § 2.
Ethvert medlem er forpligtet til at meddele foreningen enhver ændring, der har relation til §§ 2 og 3.
Foreningen udarbejder en gang årligt statistik over omsætningen af ydelser til bygnings-automation. Medlemmerne er forpligtet til at deltage i denne statistik, og undladelse heraf kan efter bestyrelsens vedtagelse medføre eksklusion.

§ 7
Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
Det årlige kontingent opkræves hvert år i marts måned. Samtidig opkræves det enkelte medlems kontingent til Handelskammeret.
Indgår kontingentet ikke senest en måned efter at være opkrævet, og sidder et medlem en i anbefalet brev given sidste frist overhørig, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.
Genoptagelse kan kun finde sted i overensstemmelse med betingelserne i § 4 og kun mod betaling af enhver restance.

§ 8
Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar - 31. december.
Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

§ 9
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til eventuel godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af medlem til at gennemgå det følgende års regnskab
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Sager, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde inden den 15. januar.
Til beslutning på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om lovændring eller foreningens ophævelse samt spørgsmål om optagelse af et firma i foreningen, jfr. § 4, to tredjedeles majoritet.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der af mindst 2 medlemmer kræves skriftlig afstemning. Ved skriftlig afstemning betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne stemmer.
Hvert medlem har en stemme. Fuldmagt til at møde og stemme kan gives til et andet medlem. Dog kan et medlem kun repræsentere et medlem ifølge fuldmagt.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når der af mindst 2 medlemmer fremsættes begæring derom med angivelse af, hvilke forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages og højst 14 dages varsel senest 14 dage efter, at begæring derom er fremsat.

§ 11
Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af maksimalt 5-7 personer. På hvert års generalforsamling vælges samtlige medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
Som bestyrelsesmedlemmer kan kun udpeges og vælges personer med charge af direktør eller tilsvarende niveau, der har fuld tegningsret i relation til det medlemsfirma, den pågældende repræsenterer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmer er tilstede.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte, han finder det fornødent, eller når 2 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom.
Det påhviler bestyrelsen, eventuelt med bistand af en af denne antaget sekretær, at varetage foreningens daglige drift med ansvar over for generalforsamlingen.
I den med indkaldelsen til bestyrelsesmøde udsendte dagsorden skal det fremgå, om en sag optages til behandling i bestyrelsen til endelig vedtagelse
Hvis en sag af formanden vurderes at være af presserende karakter, eller hvis der i øvrigt er et særligt behov for at fremme en sag, kan han beslutte at sende sagen til skriftlig afgørelse i bestyrelsen.
Hvis en sag har været drøftet i bestyrelsen, uden at der blev truffet en endelig afgørelse, kan bestyrelsesformanden beslutte at sende sagen med en nærmere fastsat tidsfrist i skriftlig høring i bestyrelsen med henblik på at opnå en endelig og definitiv konklusion.
Hvis bestyrelsen ved en sags behandling ikke har været fuldtallig, kan bestyrelsesformanden beslutte at sende sagens afgørelse til skriftlig urafstemning blandt den samlede bestyrelse til endelig og definitiv afgørelse.

§ 12
Voldgift
Der kan oprettes en voldgiftsret.
Voldgiftsretten skal bestå af i alt 3 medlemmer, hvoraf voldgiftssagens parter hver udvælger ét fra den af generalforsamlingen oprettede emneliste, medens det 3. medlem skal være en af Sø- og Handelsrettens præsident udpeget jurist, der fungerer som voldgiftsrettens formand.
Hvis en part ikke selv ønsker at udpege nogen voldgiftsmand eller ikke har udpeget en sådan inden 14 dage efter at være blevet opfordret dertil, udpeges denne af bestyrelsen.
Emnelisten over voldgiftsmænd udfærdiges hvert år og skal indeholde fortegnelse over mindst 6 til hvervet som voldgiftsmænd villige og af foreningsmedlemmerne udpegede personer uden for bestyrelsens kreds.
Voldgiftsretten har følgende opgaver:

 1.  Afgørelse af tvistigheder medlemmerne indbyrdes
 2. Afgørelse af klager fra et medlem over ukollegial adfærd eller udvist dårlig forretningsskik fra et andet medlems side.
 3. Prøvelse af sager om eksklusion af foreningen

Sager (klager), der ønskes behandlet af voldgiftsretten, indsendes til foreningens kontor, der fungerer som sekretariat for voldgiftsretten.
Sager af den under punkt a) omhandlede art kan kun indbringes for voldgiftsretten, når parterne i fællesskab fremsætter begæring herom, eller i sådanne tilfælde, hvor en af parterne fremsætter begæring herom i henhold til en mellem parterne tidligere truffet voldgiftsaftale, for hvilken dokumentation i så fald bør vedlægges begæringen.
Sager af den under punkterne b) og c) omhandlede art kan indbringes for voldgiftsretten, når et medlem begærer det.
Voldgiftsretten kan i forbindelse med sin afgørelse af en for voldgiftsretten indbragt sag pålægge et medlem, der har udvist ukollegial adfærd, eller som har handlet i strid med god forretningsskik, at yde den krænkede erstatning efter voldgiftsrettens skøn, ligesom voldgiftsretten i sådanne sager kan træffe bestemmelse om eksklusion.
Voldgiftsretten skal samtidig træffe bestemmelse om, hvorvidt og i bekræftende fald under hvilken form voldgiftsrettens afgørelse skal offentliggøres.
Hvis foreningen er part i sagen, kan bestyrelsen lade en af bestyrelsen udpeget jurist procedere i sagen for voldgiftsretten på foreningens vegne.
For voldgiftsrettens behandling gælder i øvrigt - i den udstrækning disse regler måtte være anvendelige - de i retsplejeloven om behandling af civile retssager fastsatte bestemmelser, også for så vidt angår sagsomkostninger. Der føres en voldgiftsprotokol.
Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene, med mindre de idømte sanktioner overstiger en værdi på 15.000,- kr.

§ 13
Vedtægtsændring og ophævelse af foreningen
Forslag om foreningens opløsning skal vedtages på generalforsamling af mindst to tredjedele af samtlige stemmeberettigede repræsentanter. Opnår forslaget ikke den kvalificerede majoritet, kan bestyrelsen med 1 måneds varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal.
Forslag til ændringer af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling med mindst to tredjedele af de fremmødte repræsenterede stemmer.
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. januar 1986. Ændret på generalforsamlingen den 3. marts 1998.

Dansk Erhverv logo Schneider logo Honeywell logo Siemens logo

Brancheforeningen for Bygningsautomation | Børsen 1217 København K | Telefon 3374 6000 | bba@danskerhverv.dk